Sekban-ı Cedid hakkında bilgi


Sekban-ı Cedid, Alemdar Mustafa Paşa tarafından III. Selim‘in kurmuş olduğu Nizam-ı Cedid ocağı güçlendirilerek kurulan askeri örgüt (1808). Rumeli ayanları ile padişah arasında yapılan Senedi-i İttifak sonucunda, talimli bir yeni ordu kurulması için girişimde bulunuldu. Kurulmak istenen yeni ordu, yapısı bakımından Nizam-ı Cedide çok benzemekte birlikte, Yeniçerilerin üzerinde olumsuz bir etki yapmamak için Nizam-ı Cedit terimi kullanılmadı.

Çoğunu Alemdar Mustafa Paşa ile birlikte Rumeli’den gelen bir sekbanların oluşturduğu ve ulufe ve tayinatı da çok olduğundan kısa sürede gerek yeniçerilerden ve gerekse sınıf askerlerden de yazılanların fazla miktarda bulunduğu Sekban-ı Cedid askerleri Levent çiftliğinde ve Üsküdar kışlasında askeri eğitim ve öğretim gördüler, bunlara üniforma giydirildiği gibi silah ve eğitim standardı da Avrupa ordularınkine uyduruldu. Sekban-ı Cedide tuğ ve sancak verilerek bağımsız bir askeri ocak durumuna getirildi. Yeni düzene karşı çıkan yeniçerilerin ayaklanması ve Alemdar Mustafa Paşa’nın ölümü üzerine bu ocak ortadan kaldırıldı.

Sekban-ı Cedidin kuruluşu feodal düzenin tasfiyesi açısından ileri bir adım olmuşsa da, kapıkullarının direnmesi nedeniyle kalıcı bir kurum durumuna gelemedi. II. Mahmut, Nizam-ı Cedit ve Sekban-ı Cedit deneylerinden aldığı derslerle Yeniçeri Ocağının bütünüyle kaldırılması ve eski yapının böylece kırılması gerektiği sonucuna vardı. Nizam-ı Cedit ve Sekban-ı Cedit ile amaçlanan yeni askeri örgüt Yeniçerilerin kaldırılmasından sonra Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla kuruldu.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir