izmir escort bayan

Politika felsefesi nedir?


Politika felsefesi, en soyut düzeyde siyasi görüşte yer alan kavram ve argümanlarla ilgilenen felsefe dalıdır. Diğer bir deyişle siyaset felsefesi, bir kişinin veya bir grubun, bir hükumetin görevleriyle ve belirli bir ulus, devlet veya yerel bölgenin nüfusu ile etkileşim kurma biçimiyle ilgili belirli bakış açısını benimseyen kavramdır. Politik felsefenin ele aldığı başlıca konuların bazıları bireylerin hakları, hukuki kaygılar ve mülkiyet haklarının olmasıdır.

  • Birey: Kendi başına bir varlığı ve kimliği olan insandır.
  • Devlet: Belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan, güç kullanma tekeline sahip ve üstün siyasal otorite tarafından yönetilen siyasal örgütlenmeye devlet denir.
  • İktidar: Egemenliği elinde bulunduran,yönetme gücüne sahip siyasal topluluktur.
  • Meşruiyet: Yapılan iş ve eylemin pozitif hukuka uygun olmasıdır. Pozitif hukuka uygun olmayan iş ve eyleme gayrı meşru eylem denir.
  • Yönetim: Kurumların belirli kural ve program çerçevesinde idare edilmesidir.
  • Egemenlik: Bir devletin bağımsız olması ve içten içe en üstün otorite olması anlamıyla beraber devlet otoritesini elinde bulundurma anlamına da gelmektedir.
  • Hak: Yasaların bireylere tanımış olduğu yetkilerdir.
  • Hukuk: Bireyin bireyle, bireyin toplumla arasındaki ilişkiyi düzenleyen kurallardır.
  • Yasa: Toplumda o an için geçerli olan kurallardır.
  • Türk kültüründe Kutadgu Bilig, örnek bir siyaset felsefesi eseridir.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir