Osmanlı Devletinde Toplumsal Yapı Nasıldı?


Osmanlı Devleti’nde, çok uluslu bir toplum yapısı mevcuttur. Osmanlı’da halk, ırkı bir çok milletten gelen insanlardan oluşurdu. Kabaca müslümanlar ve müslüman olmayanlar (gayrimüslimler) gibi dini açıdan bir sınıflandırmadan söz edilebilir. Daha sistemli bir sınıflamayı ise yönetenler ve yönetilenler şeklinde yapabiliriz.

1. Yönetenler ( Askeri sınıf )

Osmanlı İmparatorluğu sınırları ve ekonomisi göz önünde alındığında çok sistemli ve büyük bir devlet organizasyonuna sahipti. Bu yüzden bürokrasi de bu denli geniş çapta bir yer kaplıyordu. Bu nedenle yöneticiler de bir toplumsal sınıfı oluşturur.

a. Seyfiyye (ehl-i örf): Diğer adı ümera olan bu grup, padişahın otoritesini temsil eder. Sadrazam bu grubun en üstünde yer alır. Bu zümre Devşirme ve tımar sistemiyle işler. dayanmaktaydı. Ehli Örf, devlete karşı yaptıkları hizmet karşılığında dirlik alırlardı.

b. İlmiyye ( ulema ): Yönetim, eğitim, din ve hukuk işlerine bakan gruba İlmiye zümresi denir. Bu zümrede kazaaker, kadılar, şehül-islam ve müderris vardır. Divan-ı Hümayun da bu zümreyi, kazaskerler ve şeyhü’l-islam temsil eder.

c. Kalemiyye (ehl-i kalem): Üst düzey bürokratlardan oluşurdu. Devlet içinde ve dış ilişkilerdeki tüm yazışmalar bu zümre tarafından yürütülürdü. Divan-ı Hümayunda bu zümreyi, defterdar, nişancı ve reisü’l-küttap temsil eder.

 

 

 

 

 

osmanlı
osmanlı

2. Yönetilenler (Reaya)

Devlet yönetiminde söz sahibi olmayan; tarım, hayvancılık, ticaret ve sanayi alanında üretim yaparak geçinen kısımdır. Kazançları nispetince devlete belli bir miktar vergi verirlerdi. Irka göre değil din ve mezheplere göre sınıflanan bu vatandaşlar şöyleydi:

a. Müslümanlar ( Millet-i Hakime ): Müslümanlığı benimsemiş vatandaşlar olup Türkler ve Araplardan meydana gelirdi. Askeri sınıfa girebilirler ve devlet kalemlerinde çalışabilirler. Aynı zamanda vergi vermekle mükelleftirler.

b. Gayr-i Müslimler ( Millet-i Mahkume ): Yahudiler, Rumlar ve Ermeniler gibi müslüman olmayan vatandaşlardır. Bunlar Askeri sınıfa giremezler ve müslümanlardan daha fazla vergi öderlerdi. Adli işlerde kendi hukuklarını uygularlardı.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir