İnanç

Masonluk nedir? tarihi, sembolleri, amacı ve dereceleri

Masonluk, kimilerine göre eski çağlardan beri doğaüstü sırlara sahip olduğu iddia edilen gizli bir cemiyettir, kimilerine göre dünyayı ellerinde oynatan şeytanlar topluluğu . Masonlara göre ise; kuruluşun amacı kardeşlik ve yardımseverliktir.

Masonluğun başlangıcı

Anderson Yasası’na göre Masonluğun kökü, Nuh Peygamber ve tufandan önce kendisiyle gemisine aldığı üç oğluna kadar gider. Doğanın sırlarını iki taş sütuna yazan Nuh ve oğulları ilk masonlardır. Bu görüş şimdi terkedildi. Yeni görüşe göre; Masonluğun kökü sıradan insanlarca yalnızca bir kısmı bilinen Eski Mı-sır’ dan çok daha öncesine , Yunanlıların ‘Hermes Trismegistos’ adını verdikleri, Mısırlıların ‘Ay Tanrısı Thot’ olarak isimlendirdikleri Hem1es’e (İslam literatüründe İdris peygamber) dayanır. Hennes yanında rahipleri ile beraber, doğanın sırlarını kapsayan ezoterik bilgilerini de beraberinde getirerek, Atlantis’ten Mısır’a gelir. Nil Deltası’nda bir medeniyet kurarak, Atlantis’te büyük bir bilge olan Osiris’in dinini yaymaya başlar. Burada rahipleri yetiştirmek için çeşitli okullar açar ve onlara sanat, simya, aritmetik ve geometri gibi, özellikle inşaatçılık alanında gerekli olan bilgilerini öğretir. Rahiplerin mesleki bilgilerini sır olarak tutacakları localar kurar.

Masonluk

Kimilerine göre , ilk Mason locası bu kurumlardan esinlenerek, M.Ö. 900’lü yıllarda Kral Süleyman zamanında kurulmuştur ve Süleyman Mabedi, Hiram Abif’in de Üstad olarak aralarında bulunduğu bu ilk Operatif Masonlar tarafından inşa edilmiştir. Operatif, gerçek inşaatçı , mimar Masonlardır. Şimdiki Masonlar ise önce inşaatçılıkla ilgisi olmayan aristokrat ve zenginlerden oluşan Spekülatif, sonra ikisinin karışımı olan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar olarak isim değiştiren Masonlardır.

Bazı araştırmacılara göre; Masonluk ilk olarak lskoçya’ da, Edinburg yakınlarındaki Rosslyn kasabasında bulunan Rosslyn Şapeli’ndeki bir törenle başlamıştır. Kasaba Kuzey Esk Vadisi’nin kıyısında kurulmuştur. Bu vadide kayaya oyulmuş bir Pagan başı görenleri korkutur. Çok küçük bir yerleşim yeridir, sadece bir caddesi ve bu caddenin her iki tarafına dizilmiş evler ve iş yerlerinden oluşur. Rosslyn Şapeli 15. yüzyılda şu an hayatta olan Dr. Andrew Sinclair’in atası, ilk Üst.ad Mason olan William Saint Clair tarafından yaptırılmıştır ve gotik oymalarla oldukça fazla süslüdür. St. Clair ailesi ilk Masonlar olarak, kökü Tapınak Şövalyelerine kadar uzanan eski ve soylu bir ailedir.

Resmi kayıtlara göre ilk büyük loca, 926 yılında İngiltere’de Kral Edwin tarafından kurulur. Edwin’in Üstad-ı Azamlığı’nda kurulan locaya Y ork Büyük Locası adı verilmiştir. 960 yılında ise bir Canterburry Başpiskoposu Üstad-ı Azamlığa seçilir. 1 1 50’de İskoçya’da bir duvarcılar örgütü kurulur. O devirlerde duvarcılar, kilise ve katedralleri inşa ettikleri için halk arasında çok saygı görürlerdi. 1 275’te duvarcı ustaları bir Büyük Loca kurarlar. Artık Avrupa her ülkesinde localar kurulmaya başlanmıştır. Bundan sonrası ise Gül-Haç gibi başlıca gizli dernek üyeleri, simyacılar, kabalistler ve bilim adanılan locaların üyeleri arasına kabul edilmeye başlanırlar. İngiltere’nin Üstad Mason Sir Robert Moray tarafından kurulan, ünlü ‘Royal Society’ adlı kurumu, sadece Isaac Newton, Stephen Hawking gibi büyük bilim adamlarının kabul edildiği bir Mason kuruluşudur ve Gül Haç Kardeşliği tarafından kurulan eski gizli Mason örgütü ‘Invisible College’ Görünmeyen Kolej ‘in günümüzde görünen halidir.

1717 yılında, İngiltere’de dört loca kendilerini büyük loca ilan ederek, diğerlerini kendilerine bağlama yoluna girerler. 1 723 yılında Londra Büyük Locası tarafından kabul edilen Anderson Yasası, kısa sürede bütün Mason localarının temel yasası haline gelir.

Masonlar nasıl seçilir?

Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının hemen hemen hepsi ve devleti kuran Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson ve George Washington; hepsi birer Masondular (Aynı zamanda İlluminati ve Gül-Haç Kardeşliği üyeleriydiler). Dünyayı ikiye bölen, Komünizm rejiminin kurucuları Marx ve Engel birer Masondular. Rus ihtilalini gerçekleştiren Lenin ve Stalin birer Masondu.

New York Limanı girişindeki Liberty Adası’nda bulunan ‘Dünyayı Aydınlatan Özgürlük Heykeli‘, Fransız Masonlarının hediyesiydi.

Hitler, Alman IBusu’nu kendisine köle gibi itaat ettirecek bir seviyeye, İlluminati’nin bir kolu olarak Avrupa’daki Mason Soylular tarafından kurulan ‘Thule Örgütü’nün sayesinde gelmişti. Katoliklerin merkezi olan ve sözde Masonlarla yüzyıllardır savaşan Vatikan’ın devlet yönetiminde en üst kademelerinin, Mason Kardinaller tarafından ele geçirilmişti ve geçmişte bazı Papalar Ateist veya Masondular.

Masonluğun kapısı (İskoç Riti) her dinden, ırktan ve milletten herkese biraz açıktır ama zenginseniz tamamen açıktır; çünkü adayların başkasına ücretli çalışmayan, kendi işinin sahibi , güçlü ve zengin olmaları ya da yüksek derecelerdeki devlet görevlileri ve bilim adamları olmaları önemlidir ve locada yükselmek için gereklidir. Ama her şeyden önce adayın düşünce yapısı önemlidir. Bu düşünce yapısına sahip kişileri tanıyan biraderlerce locaya tavsiye edilen adayların yükselmeleri daha kolay olur. Bu yükselişler ise; inisiye töreni olarak adlandırılan garip törenlerle yapılır.

Masonlukta sır tutmak, en büyük kuraldır. Dışarıya bir şey sızdıranın cezası kesinlikle ölümdür. Karındeşen Jack ya da gerçek adıyla Üstad Mason Dr. Gull’in, Masonluğun sırlarını öğrenen  kadınları Mason geleneklerine göre boğazlarını keserek ve bağırsaklarını dökerek öldürdüğü bir gerçektir. Karındeşen Jack’in bir psikopat katil olarak konunun özünden saptırıldığı filmlerde, bu cinayetler amacına uygun olarak işlenmiştir.,

Masonluğun dereceleri

Masonlukta (İskoç Riti) 33 derece vardır. (İnsan omurgasında 33 omur bulunur ve kuyruk sokumundaki omuru temsilen başlanan derecelendirme, başta sona eren 33. omurun Büyük Üstad olarak adlandırılmasıyla son bulur.) İlk üç derecede çırak, kalfa, usta (Mavi Masonlar) inisiyelere ezoterik ilk adımlar attırılır ve kendilerine (nefsine) hakim olmak öğretilir. 4. dereceden 1 8 . dereceye kadar (Kırmızı Masonlar) üyeler evreni tanır ve sevgi yoluyla evrenselleşme hedefi kendilerine gösterilir. Bu dereceden sonra çıkış yoktur. 19. dereceden 30. dereceye kadar (Siyah Masonlar) insanın önce evrenle, sonra Tann ile özdeşleşmesi yolları öğretilir. Bundan sonra üç derece kalır (Beyaz Masonlar) fakat bunlar sadece idari derecelerdir. Loca yöneticisi Üstad-ı Azam ya da Büyük Üstad 33. derecedendir. Bütün dereceler şöyledir;

Sembolik Dereceler

1 . Derece – Çırak
2. Derece – Kalfa
3. Derece – Usta-Üstad Olgunlaşma Locası Dereceleri
4. Derece – Sır Üstadı
5. Derece – Mükemmel Üstad
6. Derece – Mahrem Katip
7. Derece – Nazır ve Hakim
8. Derece – Bina Emini
9. Derece – Dokuz Seçilmiş Üstadı
10. Derece – Onbeş Seçilmiş Hakimi
11 . Derece – Yüce Seçilmiş Şövalye
12. Derece – Büyük Mimar Üstadı
13. Derece – Royal Arch Şövalyesi
14. Derece – Yüce Mukaddes Mason Büyük Seçilmişi Gül-Haç Şapitıi Dereceleri
15. Derece – Doğu ve Kılıç Şövalyesi
16. Derece – Kudüs Prensi (Şövalyesi)
17. D erece – Doğu ve Batı Prensi (Şövalyesi)
18. Derece – Gül Haç Şövalyesi Kadoş Konseyi Dereceleri
19. Derece – Yüce İskoçyalı (Büyük Pontif)
20. Derece – Hayat Üstadı (Remzi Mahfiller)
21 . Derece – Prusya Şövalyesi(Noaşit)
22. Derece – Lübnan Şövalyesi
23. Derece – Kutsal Çadır (Çardak) Başkanı
24. D erece – Kutsal Çadır (Çardak) Prensi
25. Derece – Tunç Yılan Şövalyesi
26. Derece – Merhamet Prensi (Triniter İskoçyalı)
27. Derece – Mabedin Büyük Amiri
28. Derece – Güneş Şövalyesi
29. Derece – Aziz Andre Büyük lskoçyalısı
30. Derece – Büyük Seçilmiş Kadoş Şövalyesi Haysiyet Divanı
31 . Derece – Büyük Müfettiş Kumandan Danışma Divanı
32. Derece – Kutsal Sır Yüce Prensi Suprem Konsey
33. Derece – Hakim Büyük Genel Müfettiş

Masonluk Örgütü katı bir hiyerarjik yapı içinde yönetilir. En yüksek idari makam, 33. derece Masonların oluşturduğu Yüksek Şüra’dır (Supreme Council) . Bunun altında 32. dereceli Masonların idare ettiği Meclis ve 3 1 . dereceli Masonların yönetim kurulu olan Yüksek Haysiyet Divanı vardır. 19. ve 30. dereceler ve arasında olan Masonların bağlı bulunduğu Areopaj bulunur ve 30. dereceli 12 Masondan oluşur. 18. dereceye sahip dokuz Masonun kurduğu, Gül Haç Şapirtine 15. ve 18. dereceler ve arasındaki Masonlar bağlıdırlar. 14. derece dokuz Mas onun kurduğu Tekemmül Mahfili 4. derece ile 14. dereceler ve arasındaki Masonların yöneticisidir.

Masonların dini

Masonlar, Tanrıtanımaz (Ateist) olarak bilinirler ama bu yanlıştır. Tanrıya inanmayan bir aday, Masonluğa kesinlikle kabul edilmez (Masonluk Anayasası’nın birinci maddesi; Bir Mason, dinlerin varlığını inkar eden aptal bir dinsiz ve özgür düşünceli olmamak zorundadır. ) . Ama üç büyük dinin kabul ettiği manada bir Tanrı inancı değildir bu. Masonlar, Deist bir inanca sahiptirler yani Tanrı evrenin ötesindeki ilk kuvvettir ama sadece bu kadar, gerisine (kader, doğa olayları) karışmaz. Evren, yıldızlar, gezegenler, dünya kendiliğinden oluşmuşlardır (kaostan kaynaklanan düzen) . Ama dünyadaki yaşam ve insanlar, uzaydan gelen yaratıklar tarafından yaratılmışlardır. Tanrı’nın sahip olduğu kuvvet bir bilinmeyendir. Diğer olaylar, evrenin ve yaşamın oluşumu bilim yoluyla yavaş yavaş çözülmektedir ve Mason inancına göre , Tanrı’nın bu olaylara bir müdahalesi yoktur, herşey kendiliğinden oluşmaktadır ve sonsuz bir döngüdür (evrim teorisi).

Ama öbür taraftan Masonlar Tanrı’yı, Kainatı mükemmel bir şekilde inşa eden, usta bir Mimar olarak görürler ve insana Kendisi’ne ulaşabilmesi için akıl verdiğinden bahsederler.

Not: Burada bir tezat var gibi görünüyor. Evrenin ve yaşanan başlangıcında bir ‘İlk Müdahale ‘ olduğunu istemeden de olsa kabul ediyorlar ve bilim yoluyla inançlarındaki bu çelişkiyi gidermeyi umuyorlar.

Masonlar ‘Baphomet‘ denilen bir puta çok saygı gösterirler ve dinleri inkar etmelerine rağmen, Masonluk kurumu içinde Yahudilere, özellikle bir Yahudi inanış biçimi olan Kabala‘ya özgü birçok sembol kullanılır. Masonlukta önemli bir yeri olan Yahudi mistik öğretisi Kabala’ dan kısaca bahsetmek yerinde olur. Kelime anlamı ‘Sözlü Gelenek’ olan Kabala, Yahudi kitabı Zohar’a dayanır ve Esld Ahit’te yazılanların kelime anlamlarıyla değil, bu yazıların rakamsal değerleriyle oluşan şifreli sözcüklerle uğraşan mistik bir öğretidir. Alimler bu şifreli sözcükleri çözerek, doğanın sırlarını keşfederler. Yahudi Kralı Süleyman, cinlerle konuşup, hayvanlara emir verebilen bir Kabala ustası olduğu iddia edilir.

Masonluğun kuruluş amacı

Masonlara göre dinler, ilk başta temiz ve insancıl amaçlarla kurulmuştur ama zamanla fanatiklerin (yobaz, bağnaz) etkisiyle hurafe ve batıl inançların içinde öz değerlerini yitirmişlerdir. Masonlar dinleri , evrenin ve yaşamın başlangıcı ve yaratılışı konusunda sabit fikirlere (batıl inançlar) saplanmakla suçlar ve insanları cehalete sürükleyerek, bilim yoluyla gerçekleri ortaya çıkarmasını yasaklarla (günah) önlemeye çalıştıkları için dinlerden nefret ederler. Temelde bütün dinler bir olduğu halde (üç büyük din; Tek Tanrı, O’nun gönderdiği bir Peygamber, Cennet, Cehennem, Günah, Sevap, Kıyamet vs), her biri sadece kendi mensuplarının cennete gideceğini, diğer din inananlarının birer kafir olarak cehennemlik olduklarını savunur. Bu da toplumlarda ayrılığa ve düşmanlığa sebep olur (din savaşları) . Oysa Masonluğun felsefesi, sevgi içinde birlik ve kardeşliktir ve bu ancak dinlerin kaldırılmasıyla mümkün olacaktır (Novus Ordo Seclorum-Yeni Dünya Düzeni Tek Ulus, Tek Din).

Masonların felsefesi

Masonluk, sadece akıl ve bilime önem verir, dinleri hurafe olarak görür. Akıl tekamül aracıdır tekamül ise hakikati aramaktır. insanın bulabileceği en son hakikat, evrenin varoluşu ve yaşamım sırlarına keşiflidir İnsan, evrenin bir parçasıdır ve insan kendini keşfettiği zaman evrenin sırrını çözebilir. İnsan Tanrı’nın kendisine verdiği akıl vasıtası ile Tanrı’nın varlığını kavrayabilmiştir. Tanrı insanın içinde ve her yerdedir diğer bir deyişle evren Tanrı’dır. Evrenin ve evrende de her şeyin bir başlangıcı ya da sonu yoktur. yani herşey sonsuz bir döngüdür. Dinler Tanrı’nın sevgi olduğunu bir yana biralar ve Tanrı’ya korkulacak bir varlık olarak yaklaşırlar. Dinlerin öğretileri, insanları yobazl1ğa ve karanlık çağlara götürmüş ve akıl ve bilimden uzaklaştırmıştır. Masonların amacı insanları düştüğü bu karanlıktan kurtarıp, aydınlığa ve gerçeğe çıkarmaktır.

Masonluğun simgeleri

Üçgen: Kehaneti, Kuvveti ve Sevgiyi temsil eden üçgen, en kutsal simgedir ve Eski Mısır’ dan gelir. Her şeyin Tanrı’dan geldiğini ve her şeyin Tanrı’ya döneceğini anlatır. Eski Mısır’ da Atum ya da Ra yaratıcı Gökyüzü Tanrısı’dır. Yeryüzündeki hayatı iki Tanrı yaratarak başlatır; Şu ve lazkardeşi Tefnut. Yani üçgen tamamlanır. Bu iki kardeş Tanrının birleşmesinden Mısır Tanrıları Osiris, İris, Seth ve Neftis doğmuştur. Osiris laz kardeşi İris ile birleşir ve Horus dünyaya gelir. Yaşayan Firavun Horus olarak kabul edilir. Öldükten sonra Osiris olacaktır; çünkü Firavunlar aynı zamanda Tanrıdırlar. Hristiyanların Teslis inancı da buradan kaynaklanır. Tanrı, bakire Meryem’den İsa’yı yaratır ve O ‘na kutsal Ruh’unu üfler. Baba, Oğul, Kutsal Ruh. Üçgen tamamlanır. Kare dört temel element olan ateş, su, toprak ve havayı temsil eder.

Göz: Daire ise güneşin ve Tanrı’nın simgesidir. Başlangıcı ve sonu olmadığı için sonsuzluğu temsil eder. Işık saçan göz Mısır’dan gelir. Eski Mısır Tanrısı Horus’un gözü. Her şeyi görür.

Yılan: Yılan ise en kutsal hayvandır. Yılanın zehiri hem öldürür, hem hastalıkları iyileştirici özelliğiyle yaşam verir (Tanrısal özellik) . Mısırlılar tarafından kabuk değiştirerek, kendini yenilediği için ölümsüz kabul edilmiştir ve Masonlukta da ölümsüzlüğün ve bilgeliğin simgesidir. (Yılan, sürüngenleri, eski efsanelerde ejderhayı -Karanlıklar Efendisi- temsil eder. Sürüngenlerin ise dünyayı işgal eden uzaylı yaratıklar olduklarına inanılır. Bu yaratıklar aynı inanışa göre, dünyada insan ırkını ve medeniyeti başlatan ırktır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir