Juan Domingo Peron kimdir?


Juan Domingo Peron

Juan Domingo Peron 1895 yılında doğdu, bir estanciero ‘nun (büyük çiftçi) oğluydu. Eskrim şampiyonu ve iyi bir askerdi . Strateji sorunlarına büyük ilgi duyardı (bu konuda yirmiden fazla yapıtı vardır). Assubaylarla ilk ilişkiyi askeri okulda kurdu. Onları  yurdun her yanından gelmiş alçakgönüllü çocuklar  olarak tanımlar ve şöyle derdi: . kendileriyle gece-gündüz birarada yaşadım; çok kez onlara bakıcılık ettim. Bu nedenle, ordu içinde büyük saygınlığı vardı. 1940’larda Arjantin’in siyasal yaşantısında kesin bir rol oynayacak olan G.O.U ‘nun (Birleşik Subaylar Grupu) kurulmasında bu saygınlığın ona büyük yararı dokunmuştu.

Peron’un yazılarında, ateşli devrimcilik cümleleri yanında, faşist rejimlerin çöküşü konusundaki yakınmalarına da rastlanır. Oligarşiye karşı sövmeleri yanında, kapitalizmin ve batı sisteminin inatçı savunması yer almaktadır. Peron bir yandan Birleşik Amerika’ya ağır eleştiriler yöneltirken öte yandan Eisenhower’i över; bir yandan Benito Mussolini’yi övgülerle kutlarken, öte yandan İtalyan anti-faşistlerini göklere çıkarır.

Bu çokdeğercilik tutumu, Peron’a aşırı soldan aşırı sağa kadar, her düzeyde yandaş sağladı . Orestes O. Confalonieri ‘nin Peron Contra Peron (Peron’a karşı Peron) adlı kitabı , Peron’un hükümet yıllarında nasıl birbiriyle çelişen sözler söylediğini sergileyen önemli bir derlemedir. Peron, 17 ekim 1 945’ten önce, çalışma sekreterliğinde bulunduğu dönemde, kendini bir komünist olarak nitelemişti ; oysa iktidarda bulunduğu yıllarda, komünistleri amansızca ezecekti. Peron bu davranışını daha sonraları şöyle açıklar: Ben o sırada, o insanlara komünizmin diliyle sesleniyordum. Niçin? Çünkü, onlarla başka bir dille konuşmuş olsaydım, ağzımı açar açmaz beni portakal yağmuruna tutarlardı. Ama, gene söylüyorum: benim istediğim şey, halk yığınlarını
komünistlerin elinden çekip alarak onları desteksiz bırakmaktı. Politika oyununun kuralıdır bu: doğaldır ve mantıklıdır.

1951 ‘de sağ görüşlü general Benjamin Menendez, Peron’a karşı başarısız bir darbeye girişti. O sırada, tutulduğu amansız hastalık, Evita’yı yatağa bağlamıştı. Darbe hazırlıklarını öğrenen Peron, asker bakanlarından birini, general Jose E. Sosa Molina’yı ve C.G.T’nin üç yüksek yöneticisini çağırarak onları Belçika’dan 5000 makineli tabancayla 1 500 mitralyöz getirmekle görevlendirdi. Bu si lahlar, hükümete karşı ayaklanma girişimlerinin bastırılmasında kullanılmak üzere C.G.T’ye teslim edilecekti . Gerçekten de silahlar satın alındı ve Arjantin’e getirildi. Az sonra Evita ö1dü ve Peron silahların U lusal Jandarma Örgütü’ ne verilmesini emretti.

Peron 15 eylül 1955 darbesi ile devri idi. Bu, son derece gerici özellik taşıyan bir darbeydi ; çünkü amerikan tekelci sermayesine boyutı eğmeyi hızlandırmak eğilimindeydi . Ama, kitleler peroncu kalmaya devam etmekle birlikte, gerek hükümetin aldığı yeni tedbirler, gerek peroncu yöneticilerin tutumu yüzünden çaresizdiler; dolayısıyla bu manevraya karşı koymak olanağını ve gücünü bulamadılar. Silah isteyenler yalnız peroncular değildi ; darbeye karşı olduklarını ilan eden komünistler de silah istiyorlardı . Ama Peron bunu kesinlikle reddetti. Bu arada sürgüne gitmiş, İspanya’ya yerleşmişti. Ama, cabecita negra’lara Arjantin’e döneceği konusunda söz vermeyi ihmal etmedi. Sözü edilen dönüş tam 1 7 yıl boyunca, ülkenin bütün sorunlarının çözümü olarak gösterilecekti.

Peron’un 1964 aralığındaki geri dönüş girişimi başarısızlığa uğradı; ama 1970’1erde egemen sınıflar için artık Peron’suz bir çözüm yolu kalmamıştı.

Peron, 1972 yılında Arjantin’e geri döndü. 1974 temmuzunda öldüğünde, yerini ikinci bir Evita’ya, yani İsabella Peron’a bırakacaktı.  Peronmit’i  yıkılmıştı artık.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir