izmir escort bayan

Cennet ne demektir? cennetin ne gibi isimleri vardır?


Cennet

Cennet, “örtmek, gizlemek” anlamındaki “cenn” kökünden isim olup “bitki ve ağaçları ile toprağı örten bahçe” manasına gelir. Ahiret hayatında inananların ebedi saadet yurdu olan yerin bu şekilde isimlendirilmesinin sebebi, genel görünümüyle dünya bahçelerine benzemesi veya eşsiz nimetlerin insan idrakinden gizlenmiş olması şeklinde açıklanmıştır. Cennette gözlerin daha önce görmediği, kulakların işitmediği, insan hatırasının almadığı kadar güzellikte şeyler olacağı haber verilmektedir. Cennet, dünyada misallerini gördüğümüz nimetlerin asıl ve gerçeklerini göreceğimiz mukaddes mekandır.

Cennetin ne gibi isimleri vardır?

Cennet, dünya hayatını Allah’ın rızası istikametinde yaşayan insanların bu dünya hayatındaki derinliklerine göre istifade edecekleri nimettir. Cennetten herkes Allah’ın lütfu nispetinde istifade edecektir. Şimdi gaybi bir mesele olan cennetin Kur’an’daki kullanımlarına göre isimlerine bakalım:

Cennet: Ebedi saadet ve mutluluk yurdu cennetin Kur’an-ı Kerim’de, çeşitli hadislerde ve diğer İslami eserlerde yer alan isimler içinde en çok kullanılanıdır. İçindeki bütün mekan ve imkanları kapsayacak şekilde muhtevası geniştir. Diğer isimler tekil olarak kullanıldığı halde cennetin çok sayıdaki ayette çoğul şekliyle yer alması, mutluluk yurdunun belli bir bölgesinin değil tamamının adıl olduğunu gösterir. Bu hususta Kuran şöyle der: “İman edip faydalı işler yapanlar ise cennet bahçelerindedirler.” (Şure Suresi 22. ayet)

Cennetü’n-Naim: Bu tabir mutluluklarla dolu cennetler manasına gelir. Kuran’da şöyle geçer: “İşte o hayırlı insanlar, naim cennetlerindedir.” (Mutaffifin Suresi 22. Ayet)

Adn Cenneti: En belirgin anlamı ile ikamet etme veya ikamet edilen yer demek olan adn, on bir ayette veya ikamet edilen yer demek olan adn, on bir ayette cennat kelimesiyle birlikte tekrarlanarak ikamet edilecek cennetler manasında kullanılmıştır. Adn’in cennetin belli bir bölümünün adı olduğu veya çoğul şeklinde kullanılışına bakarak onun tamamını ifade eden bir isim durumunda bulunduğu söylemek de mümkündür.

Firdevs Cenneti: Arapça’ya Frasça’dan girmiş olması mümkün ve muhtemel olan Firdevs kelimesi, özellikle içinde üzüm bulunan bağ bahçe anlamına gelir. Bir ayette cennat kelimesiyle, bir ayette de ahire cenneti manasına tek başına kullanılmıştır. İman edip faydalı işler yapanlara gelince, onlara da konak olarak Firdevs cennetleri hazırlandı. Onlar orada devamlı kalacak, başka tarafa geçmeyi arzu etmeyeceklerdir.(Kehf Suresi 170-108. ayetler) Firdevs, cennetin tamamını ifade eden bir isim olabileceği gibi onun ortası, en yüksek ve en değerli bölgesinin özel adı da olabilir.

Hüsna Cenneti: “… Gerçi Allah hepsine de en güzel yurt olan cenneti vaad etmiştir.”(Nisa Suresi 95. ayet.)İyilik yapanlara Allah tarafından daha büyük bir iyilikle karşılık verileceğini, ayrıca buna bir ilave yapılacağını ifade eden ayetteki hüsna kelimesinin cennet anlamına geldiği tefsircilerin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir. Bunlara göre aynı ayette “ziyade” den maksat da cennette Allah’ı görme şerefine nail olmaktır.

Darü’s-selam: Madi ve manevi afetlerden, hoşa gitmeyen şeylerden korunmuş olma manasındaki selam ile ev, yurt, anlamındaki “dar” kelimesinden oluşan bu terkip cennetin adı olarak zikredilmiştir.

Darü’l-mukame: Asıl durulacak yer, sonsuz kadar ikamet edilecek yurt manasındaki bu terkip de cennete girenlerin Allah’a hamd ve şükür sırasında bulundukları mekan için kullanacakları bir tabir olmalıdır.

 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir