Cebrail Aleyhisselam hakkında bilgi


hizir2

Cebrail Aleyhisselam, bütün peygamberlere vahiy getirmekle görevli melektir. İbranice bir kelime olan Cebrail, “Allah’ın kulu” manasına gelir. Bu büyük melek, Kuran-ı Kerim’de Cibril, Ruhu’l-kudüs, Ruhu’l-emin, Ruh ve Resul şeklinde beş değişik isimle zikradilmiştir.

Peygamber Efendimiz, Cebrail Aleyhissilam’ı ilk defa Hira Dağı’nda, bütün ufku kaplamış ve bir taht üzerinde oturmuş halde asli suretinde görmüştür. Cebrail; Hazreti Peygamber’e gelip onu kuvvetle sıkarak okumasını emretmiş, böylece ilk vahyi getirmiştir. Bu sırada Cebrail Aleyhisselam’ın altı yüz kanadı vardır. Yine Cebrail Aleyhisselam, Miraç’tan önce Hazreti Peygamber’in kalbini hikmetle doldurmuş, bu sayede Hazreti Peygamber ‘in cismi ruh gibi hafifletmiştir. Bu mucizevi yolculukta O’na asli suretinde ikinci defa görünmüş ve bu seyahat sırasında melekut alemi hakkında bilgiler vermiştir.

Ayrıca hadislerde Cebrail Aleyhisselam’ın zaman zaman güzel bir insan şeklinde, birkaç defa da sahabeden Dihyetü’l-Kelbi suretinde Hazreti Peygamber’e gelerek onu abdest, namaz, kurban, hac gibi ibadetlerin mahiyeti ve uygulama şekilleri hakkında eğittiği, itikadi, fıkhi ve ahlaki konularda açıklamalarda bulunduğu, ashabdan bazılarının da bunların bir kısmına şahit olduğu rivayet edilir.

Cebrail Aleyhisselam Allah nezdinde ayrıcalığı olan bir melektir. Resül-ü Ekrem buyuruyor ki: “Semada Cenab-ı Hakk bir eir ferman edeceği zaman semalar titrer ve tarrakalar çıkarır. Melaike-i kiram, ne olduğunu hisseder ve hepsi secdeye kapanır. Başını ilk kaldıran Hazreti Cibril olur. Başını kaldırır ve Rabb’inden emir telakki eder. Daha sonra diğer melekler başını kaldırır ve,

– Rabb’imiz ne dedi ya Cibril, derler.

Cibril şu cevabı verir:

– Hak söylüyor Rabb’imiz. Aliyy ve Kebir olan O’dur.”

Tabii ki sadece Cebrail Aleyhisselam değil diğer bazı melekler de peygamberlere vahiy getirmişlerdir. Anak vahiy, genelde Cibril’le tanınmakta ve Cibril denildiğinde de vahyin emini bir melek akla gelmektedir.

Cebrail Aleyhisselam vahiyle bütünleşmiş bir melektir. Sadece peygamberlere değil, Allah Teala’nın isteklerini meleklere de bildirme vazifesi vardır. Cebrail Aleyhisselam meleklerin en büyüğüdür. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle demiştir:

“Yüce Allah bir kulunu sevince Cebrail’e,”

Ben falanı, falanları sevdim, sen de sev, der.

Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam da onu sever ve gökte olan meleklere,

– Allah falanı sevmiştir, siz de seviniz, diye nida eder.

Artık göklerdekiler de onu sever. Sonra yeryüzünde onun için bir sevgi yerleşmiş olur.

Cebrail’in bir diğer vazifesi enbiya-i izamı korumaktır. Nitekim Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam ile birlikte Bedir’de Efendimiz’i düşmana karşı kormuştur. Hazreti Cebrail’in değişik görevleri olmakla birlikte bunlardan en önemlisi, onun vahiy meleği olması ve vahiy getirmesidir. Kuran-ı Kerim’de bu mübarek melekten bahsedilirken onun Allah’ın her emrine karşı ikibüklüm inkıyat içinde bulunduğu ve makam itibarıyla da emin olduğu bildirilmektedir ki bu, Hazreti Cibriil’in önemli bir vasfıdır.

Cebrail, Yüze Arş sahibi Allah’ın nezdinde pek itibarlıdır. Göklerde ona itaat edilir, vahiyler ona emanet edilir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bsr recyclinghöfe