1924 Anayasası özellikleri


1924 Anayasası (20 Nisan 1924)

 • En uzun süre yürürlükte kalan anayasadır.
 • 1921 Anayasasına göre daha kapsamlıdır ve 105 maddeden oluşmaktadır.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sert anayasasıdır.
 • İlk kez 1924 anayasasında değiştirilmeyecek hüküm yer almıştır. (Devletin şeklinin cumhuriyet olduğu)
 • Hükümet sistemi “karma hükümet sistemi” dir.
 • Hükümetin kollektif sorumluluğu vardır. (parlamenter sistem)
 • Yasama ve yürütme TBMM’ye aittir. (Meclis Hükümeti)
 • Yürütme yetkisi TBMM adına Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’na aittir. (parlamenter sistem)
 • 1924 Anayasası güçler birliği, görevler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.
 • Meclisin yorumları sadece bu dönemde  yer almıştır. (kanunların ve tüzüklerin Anayasaya uygunluğunun yorumlanması)
 • Çoğunlukçu demokrasi anlayışı ile kabul edilmiştir.
 • Yargı bağımsız mahkemelere bırakılmasına karşın, Anayasa, yargıç ve mahkemelerin bağımsızlığı konularını düzenlememiştir.
 • Soru, gensoru ve meclis araştırması bu anayasa ile getirilen denetim yollarıdır.
 • Bu anayasadaki Yüce Divan, Yargıtay ve Danıştay’dan seçilen 15 asil ve 6 yedek üyeden oluşur.
 • İlk kez temel hak ve özgürlüklere yer verilmiş, ancak güvenceye bağlanmamıştır. (Bu hakların başlıcaları parti kurma, seçme ve seçilme ile basın ve yayın haklarıdır. Sosyal ve ekonomik haklara yer vermemiştir.)
 • Milliyetçi devlet kavramı benimsenmiştir.
 • Kırk bin kişinin bir milletvekili seçmesi kabul edilmiştir.
 • 1921 Anayasasında 1923 değişikliğine göre Başbakan ve Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı tarafından Meclisin onayına sunuluyordu. Bu Anayasa’da kaldırıldı. İlk kez hükümetin meclisin güven oyuna sunulması kuralı getirildi.
 • Cumhurbaşkanı devlet başkanıdır ve 4 yıl süre ile TBMM tarafından seçilir.
 • Hükümet başkanı Cumhurbaşkanı tarafından seçilen Başbakan’dır.
 • Aynı kişi tekrar Cumhurbaşkanı seçilebilir.
 • TBMM üyeleri 4 yılda bir seçilir. Seçilme yaşı 30, seçme yaşı 18’dir. Seçme ve seçilme sadece erkeklere aittir.
 • Meclis üstünlüğü vardır. Hükümet meclisi feshedemez.
 • Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.
 • 1924 Anayasasına göre TBMM her Kasım ayında toplanırdı.

1924 Anayasasında yapılan değişiklikler

1927: Yargı bağımsız mahkemelere verildi.

1928: “Devletin dini İslam’dır”, şeri hükümleri yerine getirme görevi meclise aittir ve milletvekillerinin ant içmede söyledikleri “Vallahi” ifadeleri anayasadan çıkarılmıştır.

1930: Kadınlara Belediye seçimlerine katılma.

1933: Kadınlara Muhtarlık seçimlerine katılma.

1934: Kadınlara tamamen seçme ve seçilme hakkı getirildi.

1937: Atatürk’ün temel ilkeleri anayasaya girdi.

1945: Anayasanın dili türkçeleştirildi.

1946: Çift dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçildi. Aynı yıl yapılan seçimlerde de uygulandı.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir